Политика за поверителност

Тошев и Ботева възприемат личната ви информация много сериозно. Моля, прочетете внимателно тази политика за поверителност, тъй като тя съдържа важна информация за това кои сме и как и защо събираме, съхраняваме, използваме и споделяме вашите лични данни. Той обяснява и вашите права във връзка с личните ви данни и как да се свържете с нас или с надзорни органи в случай, че имате оплакване.

Когато използваме вашите лични данни, ние се регулираме съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR), който се прилага в целия Европейски съюз (включително в Обединеното кралство) и ние сме отговорни като „регулатор“ на тези лични данни за целите на GDPR. Използването на вашите лични данни е предмет на вашите инструкции, GDPR, друго съответно законодателство на Обединеното кралство и на ЕС и на нашите професионални задължения за поверителност.

Тази политика за поверителност беше последно актуализирана на 15 януари 2019 г. Можем да актуализираме тази политика за поверителност от време на време, когато го правим, ще ви информираме на началната страница на нашия уебсайт.

Ключови термини

Би било полезно да започнете с обяснение на някои ключови термини, използвани в тази политика:

Ние, нас, нашите

Адвокатско дружество “Тошев и Ботева”

Нашият служител по защита на данните

Георги Тошев

Лични данни

Всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране лице

Лични данни от специална категория

 • Лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни убеждения, философски убеждения или членство в профсъюзи
 • Генетични и биометрични данни
 • Данни относно здравето, сексуалния живот или сексуалната ориентация

Лични данни, които събираме за вас

Лични данни, които ще съберем

 • Вашето име, адрес и телефонни номера;
 • Информация, която ни позволява да проверим и потвърдим самоличността ви, напр. вашата дата на раждане или паспортни данни;
 • Електронни данни за контакт, напр. имейл адреса и номера на мобилния телефон;
 • Информация, свързана с въпроса, в който се нуждаете от съвет или представителство;
 • Вашите финансови данни, доколкото съответстват на вашите инструкции, напр. източникът на средствата, ако инструктирате за покупка;
 • Информация за използването на нашите ИТ, комуникационни и други системи и друга информация за мониторинг, напр. ако използвате нашия защитен онлайн портал за клиенти.

Лични данни, които можем да съберем в зависимост от това защо сте ангажирани с нас

 • Вашата национална застраховка и данъчни данни;
 • Вашите банкови и / или строителни данни;
 • Подробности за Вашето професионално онлайн присъствие, напр. Профил на LinkedIn;
 • Данни за вашия съпруг / партньор и лица на издръжка или други членове на семейството, напр. ако ни инструктирате за семеен въпрос или за воля;
 • Вашият статут на работа и подробности, включително заплата и обезщетения, напр. ако ни инструктирате по въпросите, свързани с вашата работа или в които е важен вашият трудов статус или доход;
 • Вашият национален и имиграционен статут и информация от свързани документи, като паспорт или друга идентификационна информация, и имиграционна информация, напр. ако ни инструктирате за имиграционен въпрос;
 • Подробности за вашите пенсионни договорености, напр. ако ни инструктирате по въпроса за пенсията или във връзка с финансовите договорености след разпадане на връзката;
 • Информация, която ни дава възможност да извършим кредитна или друга финансова проверка за вас;
 • Вашите трудови досиета, включително, когато е уместно, записи, свързани с болест и присъствие, изпълнение, дисциплина, поведение и оплаквания (включително съответните лични данни от специална категория), напр. ако ни инструктирате по въпроси, свързани с вашата работа или в които вашите трудови документи са подходящи;
 • Вашият расов или етнически произход, пол и сексуална ориентация, религиозни или подобни убеждения, напр. ако ни инструктирате за иск за дискриминация;
 • Вашето членство в профсъюзи, напр. ако ни инструктирате за твърдение за дискриминация или вашият въпрос се финансира от синдикат;
 • Вашата медицинска документация, напр. ако действаме за Вас в иск за телесна повреда;
 • Вашият образ или подобие, напр. заснети по време на нашите семинари или събития или като част от KYC документи.

Тези лични данни са необходими, за да можем да Ви предоставим нашите услуги. Ако не предоставите лични данни, които искаме, това може да забави или да ни попречи да предоставяме услуги за вас.

Как се събират личните ви данни

Ние събираме по-голямата част от тази информация от вас. Ние обаче можем да събираме информация:

 • от обществено достъпни източници, напр. Агенция по вписванията Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ или Имотен регистър.
 • директно от трета страна, например:

       - доставчици на скрининг за санкции;

       - агенции за кредитни референции;

       - доставчици на комплексна проверка на клиента.

 • от трета страна с ваше съгласие, напр .:

       - Вашата банка или строително сдружение, друга финансова институция или съветник;

       - консултанти и други специалисти, които можем да ангажираме във връзка с вашия въпрос;

       - вашия работодател и / или синдикат, професионален орган или пенсионен администратор;

       - Вашите лекари, медицински специалисти и професионалисти в областта на професионалното здраве.

 • Чрез нашия уебсайт - използваме бисквитки на нашия уебсайт (за повече информация относно бисквитките, моля вижте нашата политика за бисквитките);
 • чрез нашите информационни технологии (ИТ), например:

       - управление на случаи, управление на документи и системи за записване на време;

       - системи за входни врати и трупи за приемане;

       - автоматизирано наблюдение на нашите уебсайтове (като Google Analytics) и други технически системи, като например нашите компютърни мрежи и връзки, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа, комуникационни системи, системи за електронна поща и незабавни съобщения.

Как и защо използваме личните ви данни

Съгласно Закона за защита на личните данни можем да използваме само вашите лични данни, ако имаме основателна причина за това, например:

 • да се съобразят с нашите законови и регулаторни задължения;
 • за изпълнение на нашия договор с вас или да предприемете стъпки по ваше искане преди сключване на договор;
 • за нашите законни интереси или интересите на трета страна; или
 • където сте дали съгласието си. Законният интерес е, когато имаме търговска или търговска причина да използваме информацията ви, стига това да не се пренебрегва от вашите собствени права и интереси.

Информацията по-долу обяснява какво използваме (обработваме) вашите лични данни и причините за това:

За какво използваме личните ви данни

Нашите причини

Да ви предостави правани услуги

За изпълнение на нашия договор с вас или за предприемане на стъпки по ваше искане преди сключване на договор;

Провеждане на проверки за идентифициране на нашите клиенти и проверка на тяхната самоличност

Проверка за финансови и други санкции или ембарго

Друга обработка, необходима за спазване на професионални, законови и регулаторни задължения, които се отнасят за нашия бизнес, напр. съгласно правилата за здраве и безопасност или правила, издадени от нашия професионален регулатор

Да се съобразят с нашите законови и регулаторни задължения;

Събиране и предоставяне на информация, изисквана или свързана с одити, справки или разследвания от регулаторни органи

Да се съобразят с нашите законови и регулаторни задължения

Осигуряване на спазването на бизнес политиките, напр. политики, обхващащи сигурността и използването на интернет

За нашите законни интереси или интересите на трета страна, т.е. за да сме сигурни, че следваме нашите собствени вътрешни процедури, за да можем да ви предоставим най-доброто обслужване;                 

Оперативни причини, като например подобряване на ефективността, обучението и контрола на качеството

За нашите законни интереси или тези на трета страна, т.е. да бъдем толкова ефективни, колкото можем, за да можем да доставим най-добрата услуга за Вас на най-добрата цена;

Осигуряване на поверителност на чувствителната търговска информация

За нашите законни интереси или тези на трета страна, т.е. за защита на нашата интелектуална собственост и друга ценна информация от търговска гледна точка;

Да се съобразят с нашите законови и регулаторни задължения;

Статистически анализ, който ни помага да управляваме нашата практика, напр. във връзка с финансовите ни резултати, клиентската база, вида работа или други мерки за ефективност

За нашите законни интереси или тези на трета страна, т.е. да бъдем толкова ефективни, колкото можем, за да можем да доставим най-добрата услуга за Вас на най-добрата цена;

Предотвратяване на неоторизиран достъп и модификации на системи

За нашите законни интереси или интересите на трета страна, т.е. за предотвратяване и откриване на престъпна дейност, която може да бъде вредна за нас и за вас;

Да се съобразят с нашите законови и регулаторни задължения;

Актуализиране и подобряване на клиентските записи

За изпълнение на нашия договор с вас или за предприемане на стъпки по ваше искане преди сключване на договор;

Да се съобразят с нашите законови и регулаторни задължения;

За нашите законни интереси или интересите на трета страна, напр. да гарантираме, че можем да поддържаме връзка с нашите клиенти за съществуващи и нови услуги;

Задължително връщане

Да се съобразят с нашите законови и регулаторни задължения

Осигуряване на безопасни работни практики, управление на персонала и оценки

Да се съобразят с нашите законови и регулаторни задължения;

За нашите законни интереси или интересите на трета страна, напр. за да сме сигурни, че следваме нашите собствени вътрешни процедури и работим ефективно, за да можем да ви предоставим най-доброто обслужване;

Маркетинг на нашите услуги на:

съществуващи и бивши клиенти

трети страни, които преди това са проявили интерес към нашите услуги трети страни, с които не сме имали предишни сделки

За нашите законни интереси или интересите на трета страна, т.е. да популяризираме нашия бизнес към съществуващи и бивши клиенти;

Проверки на кредитните препратки чрез външни агенции за кредитни референции

За нашите законни интереси или тези на трета страна, т.е. за кредитен контрол и за гарантиране, че нашите клиенти вероятно ще могат да плащат за нашите услуги;

 

Външни одити и проверки на качеството от одитори, регулатори и доставчици на акредитация

За нашите законни интереси или тези на трета страна, т.е. да поддържаме акредитациите си, за да можем да демонстрираме, че работим на най-високите стандарти

Да се съобразят с нашите законови и регулаторни задължения

Информацията не се отнася за лични данни от специална категория, които ще обработваме само с изричното ви съгласие.

Промоционални комуникации

Ние можем да използваме вашите лични данни, за да ви изпращаме актуализации (по електронен път или по пощата) за правни промени, които биха могли да представляват интерес за вас и / или информация за нашите услуги.

Ние имаме легитимен интерес да обработваме Вашите лични данни за промоционални цели (виж по-горе „Как и защо използваме Вашите лични данни“). Това означава, че обикновено не се нуждаем от съгласието ви да ви изпращаме рекламни съобщения. Въпреки това, когато е необходимо съгласие, ние ще поискаме това съгласие поотделно и ясно.

„Тошев и Ботева“ винаги ще се отнасят с вашите лични данни с най-голямо уважение и никога няма да ги продават или споделят с други организации, за да могат да ги предлагат на пазара:

Имате право да се откажете от получаването на рекламни съобщения по всяко време чрез:

 • свържете се с нас по електронната поща (office@toshevboteva.com);
 • използване на връзката „отписване“ в имейли;
 • да актуализирате маркетинговите си предпочитания чрез връзката, която се намира в промоционалния имейл, получен от нас.

Тошев и Ботева може да поиска от вас да потвърдите или актуализирате вашите маркетингови предпочитания, ако ни инструктирате да предоставяме допълнителни услуги в бъдеще, или ако има промени в закона, нормативната уредба или структурата на нашия бизнес.

С кого споделяме личните ви данни

Редовно споделяме лични данни с:

 • професионални съветници, които инструктираме от ваше име или ви насочваме, напр. адвокати, счетоводители, данъчни консултанти, консултанти, инспектори или други експерти;
 • други трети лица, когато е необходимо да изпълнят вашите инструкции, напр. вашия ипотечен доставчик или имотен регистър в случай на сделка с имот, търговски регистър на Агенцията по вписванията и регистър на ЮЛНЦ или имотен регистър;
 • нашите дружества от групата;
 • агенции за кредитни референции;
 • нашите застрахователи и брокери;
 • външни одитори, напр. във връзка с одита на нашите сметки;
 • нашите банки;
 • външни доставчици на услуги, представители и агенти, които можем да използваме, за да направим нашия бизнес по-ефективен, напр. услуги за типизиране, маркетингови агенции, хостове на уебсайтове, доставчици на системи за управление на отношения с клиенти, доставчици на съпоставяне на документи или анализ
 • ИТ хостинг услуги.

Позволяваме само на нашите доставчици на услуги да обработват Вашите лични данни, ако сме убедени, че те предприемат подходящи мерки за защита на Вашите лични данни. Също така налагаме договорни задължения на доставчиците на услуги, за да гарантираме, че те могат да използват само личните ви данни за предоставяне на услуги на нас и на вас.

Можем да разкриваме и обменяме информация с правоприлагащите органи и регулаторните органи, за да спазваме нашите законови и регулаторни задължения.

Може също да се наложи да споделим някои лични данни с други страни, като например потенциални купувачи на част или цялата ни дейност или по време на преструктуриране. Обикновено информацията ще бъде анонимна, но това не винаги е възможно. Получателят на информацията ще бъде обвързан със задължения за поверителност.

Къде се съхраняват личните ви данни

Информацията може да се съхранява в нашите офиси и тези на компаниите от групата, агенции на трети страни, доставчици на услуги, представители и агенти, както е описано по-горе (вж. „С кого споделяме вашите лични данни“).

Някои от тези трети страни могат да бъдат установени извън Европейското икономическо пространство. За повече информация, включително за това как защитаваме вашите лични данни, когато това се случи, вижте по-долу: „Прехвърляне на вашите лични данни от ЕИП“.

Колко дълго ще се съхраняват личните ви данни

Ние ще запазим вашите лични данни след като сме приключили със съветите или действаме за вас. Ще направим това по една от следните причини:

 • да отговаряте на въпроси, оплаквания или искове, направени от вас или от ваше име;
 • да покаже, че се отнасяме справедливо към вас;
 • да поддържат необходимите по закон записи.

Ние няма да запазим вашите данни за по-дълго от необходимото за целите, посочени в тази политика. За различните видове данни се прилагат различни периоди на запазване. Повече подробности за това можете да намерите в нашата Политика за запазване, унищожаване и изтриване на информация.

Когато вече не е необходимо да запазваме личните ви данни, ще го изтрием или анонимно.

Прехвърляне на личните ви данни от ЕИП

Можем да прехвърлим вашата лична информация на място (например на защитен сървър) извън ЕИП, ако сметнем това за необходимо или желателно за целите, посочени в тази политика. В такива случаи, за да се защитят правата ви на неприкосновеност на личния живот, ще се извършват трансфери към получатели, за които се прилага решение на Европейската комисия относно адекватността (това е решение на Комисията, потвърждаващо наличието на подходящи гаранции за защита на личните данни.

Вижте списъка на тези страни тук или ще бъде извършен съгласно стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия като предоставяне на подходящи гаранции за международни трансфери на лични данни, копия от които са достъпни за разглеждане на уебсайта на Комисията. Можем също така да извършваме такива преводи с вашето изрично информирано съгласие.

Ако искате допълнителна информация, моля свържете се с нашия служител по защита на данните (вж. По-долу „Как да се свържете с нас“).

Вашите права

Имате следните права, които можете да упражнявате безплатно:

Достъп

Правото на предоставяне на копие от Вашите лични данни;

Корекция

Правото да изискваме от нас да коригираме всякакви грешки в личните ви данни;

Да бъдеш забравен

 

 

Правото да изискваме от Вас да изтриваме Вашите лични данни - в определени ситуации;

Ограничаване на обработката

Правото да изискваме от нас да ограничим обработката на личните ви данни - при определени обстоятелства, напр. ако оспорвате точността на данните;

Преносимост на данните

Правото да получавате личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинночетим формат и / или да предават тези данни на трета страна - в определени ситуации;

Възражение

Право на възражение:

 

по всяко време да се обработват личните ви данни за директен маркетинг (включително профилиране);

 

в някои други ситуации да продължим да обработваме личните ви данни, напр. обработка, извършена за целите на нашите законни интереси.

Да не подлежи на автоматично вземане на индивидуални решения

Правото да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка (включително профилиране), което поражда правни последици по отношение на вас или по подобен начин значително засяга вас.

За повече информация относно всяко от тези права, включително обстоятелствата, при които те се прилагат, моля свържете се с нас или вижте Информацията и указанията на Комисията за защита на личните данни относно правата на физическите лица съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните (за повече информация относно защитата на личните данни, моля вижте https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=4)

Ако искате да упражните някое от тези права, моля:

 • попълнете формуляра за заявка за данни - на имейл office@toshevboteva.com; или
 • изпратете имейл, обадете се или пишете на нашия служител по защита на данните - вижте по-долу: „Как да се свържете с нас“; и
 • нека имаме достатъчно информация, за да ви идентифицираме, включително пълното име, адрес и референтен номер на клиента или материята, ако има такива);
 • позволете ни да имаме доказателство за вашата самоличност и адрес (копие от вашата лична карта или паспорт и скорошна сметка за комунални услуги или кредитна карта); и
 • споделете с нас какво право искате да упражните и информацията, до която се отнася вашата заявка.

Поддържане на личните ви данни в безопасност

Ние имаме подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно загуба или използване на лични данни или достъп до тях незаконно. Ние ограничаваме достъпа до вашите лични данни до онези, които имат истински бизнес нужди за достъп до тях. Тези, които обработват информацията ви, ще направят това само по упълномощен начин и подлежат на поверителност.

Също така имаме процедури за справяне с всяко нарушение на сигурността на данните. Ние ще уведомим вас и всеки приложим регулатор за съмнение за нарушаване на сигурността на данните, когато по закон сме длъжни да го направим.

Адвокатско дружество „Тошев и Ботева“ има стабилна и ефективна защитна стена и защита от вируси.

Достъп до нашата мрежа:

 • е ограничен до разрешени потребители;
 • не могат да бъдат получени чрез външни устройства за съхранение;
 • не е достъпна за външни потребители чрез нашите Wi-Fi системи.

Всички данни, напускащи нашия офис на външно устройство, подлежат на вътрешен процес на одобрение и последващо частно криптиране.

Допълнителни подробности могат да бъдат предоставени при поискване.

Ако искате подробна информация от Get Safe Online за това как да защитите информацията и компютрите и устройствата си срещу измами, кражба на самоличност, вируси и много други онлайн проблеми, моля, посетете https://www.safenet.bg или www.getsafeonline. орг.

Как да подадете жалба

Надяваме се, че нашият служител по защита на данните може да разреши всеки въпрос или загриженост, които можете да повдигнете относно използването на вашата информация.

Общият регламент за защита на данните ви дава също така право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в Европейския съюз (или Европейското икономическо пространство), в която работите, нормално живеете или когато се е случило предполагаемо нарушение на законите за защита на данните. Надзорният орган в България е Комисията за защита на личните данни.

Как да се свържете с нас

Нашите данни за контакт са:

Адвокатско дружество „Тошев и Ботева“

Адрес: бул. „Джеймс Баучър“ № 83, ет. 2, офис 6

София, 1164, България          

+359888330478 | office@toshevboteva.com

Данни за контакт на нашия служител за защита на данните:

Георги Тошев

Адрес: бул. „Джеймс Баучър“ № 83, ет. 2, офис 6

София, 1164, България          

+359888330478 | office@toshevboteva.com

 

Имаш идея? Сподели я с нас.

Отдадени на успеха!