Енергиен мениджмънт и енергийна ефективност

Енергийният сектор е в състояние на преход, тъй като ние се превръщаме във все по-нисковъглеродна, интелигентна и децентрализирана енергийна система. Начинът, по който потребителите управляват своето търсене и потребление на енергия, сега се превръща в стратегически приоритет, тъй като се стреми да се възползва от редица икономически, репутационни и устойчиви ползи.

Адвокатско дружество „Тошев и Ботева“ помага на клиентите си да внедрят стратегии за управление на енергията, за да могат те да реализират стратегическите си приоритети, включително повишаване на репутацията им за устойчивост, намаляване на потреблението на енергия, разработване на интелигентна енергийна инфраструктура, защита от нестабилност на цените на енергията на едро, постигане на сигурност на доставките, подобряване на устойчивостта и генериране на доход от новаторски решения.

Дейности:

„Тошев и Ботева“ предлага пълно обслужване във всички области на юридическата практика, за да консултира местни и международни потребители на електроенергия, инвеститори, банки, предприемачи и доставчици на технологии във връзка с:

  • Проекти за генериране на енергия на място, включително закупуване, финансиране и инсталиране на различни технологии като водни електроцентрали, слънчева PV, биомаса, когенерационни инсталации, енергия от отпадъци и анаеробно разлагане;
  • Областни комунални мрежи, включително топлоснабдяване, охлаждане, частна електроенергия и телекомуникационни доставки за строителни предприемачи, собственици на земя и клиенти на C&I
  • Споразумения за закупуване на електроенергия от възобновяеми източници, включително проекти за частни кабелни мрежи, използващи синтетични структури
  • Проекти за енергоспестяване и енергийна ефективност, включващи поръчки, финансиране и инсталиране на различни мерки, вариращи от интелигентно управление на сгради, енергийно ефективно осветление, котли на биомаса, слънчеви системи и климатични инсталации.
  • Договори за енергийни характеристики, действащи за клиенти и компании за енергийни услуги в публичния и частния сектор. ЕСКО договорите.
  • Проекти за интелигентно измерване, действащи за доставчици и клиенти
  • Проекти свързани с инграждането на интелигентни градове и интелигентни мрежи, включително електронна мобилност, проекти за улично осветление, инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства, технология свързана към мрежата и свързаната с нея цифрова инфраструктура необходима за електрически превозни средства.
  • Регулаторни съвети, свързани с прехода на енергийния сектор към все по-нисковъглеродна, интелигентна и децентрализирана енергийна система.

Имаш идея? Сподели я с нас.

Отдадени на успеха!